PRIVATUMO POLITIKA

 1. SĄVOKOS
  1. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Online Retail“, juridinio asmens kodas 305991141, registracijos adresas Debreceno g. 26-60, LT-94145 Klaipėda, Lietuva, el. pašto adresas info@dantenis.lt, kontaktinis telefonas 8 698 33282, kurio prekės yra parduodamos elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt.
  2. Elektroninė parduotuvė – Asmens duomenų valdytojo valdoma elektroninė parduotuvė adresu https://www.dantenis.lt.
  3. Prekės – bet kokie Elektroninėje parduotuvėje Asmens duomenų valdytojo siūlomi produktai ir (ar) prekės.
  4. Klientas – fizinis asmuo – klientas, įskaitant tinklapio lankytojus, kurio asmens duomenis renka Asmens duomenų valdytojas.
  5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. 
  6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
  7. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės sistemos duomenys, kuriuos sudaro elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.
  8. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės sistemos.
  9. Partneris – asmuo, teikiantis prekes/paslaugas Asmens duomenų valdytojui, susijusias su Asmens duomenų valdytojo vykdoma veikla. 
  10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes/paslaugas, įskaitant (bet neapsiribojant) naujienlaiškių, specialių pasiūlymų, kvietimų dalyvauti akcijose/žaidimuose siuntimas, ir (arba) veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu teirautis asmenų nuomonės dėl siūlomų prekių/paslaugų.
  11. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
  12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuris nustato Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektronine parduotuve.
 2. BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. Klientas suteikia teisę Asmens duomenų valdytojui atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.
  2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir šia Privatumo politika.
  3. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:
  4. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  5. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  6. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
  7. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  8. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Kliento tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  9. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
  10. Kliento Asmens duomenys bei kita informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
  11. Asmens duomenų valdytojas, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  12. Klientas yra atsakingas už Asmens duomenų, pateiktų naudojantis Elektronine parduotuve, tikslumą, teisingumą, išsamumą ir tikslinimą, jeigu Asmens duomenys pasikeičia.
  13. Klientas, prieš įsigydamas Prekes Elektroninėje parduotuvėje privalo susipažinti ir sutikti su šia Privatumo politika. 
  14. Klientui nesuteikiama teisė užsisakyti Prekės Elektroninėje parduotuvėje, jeigu Klientas nėra susipažinęs ir sutikęs su šia Privatumo politika. Tais atvejais, kai Klientas nesutinka su Privatumo politika arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti Prekių Elektroninėje parduotuvėje.
  15. Asmens duomenų valdytojas turi teisę pakeisti ir/ar papildyti Privatumo politiką. Pakeista Privatumo politika skelbiama Elektroninėje parduotuvėje. Visi Privatumo politikos pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo Elektroninėje parduotuvėje momento.
 3. KLIENTO PASKYRA
  1. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, arba prisiregistravus prie Elektroninės parduotuvės per savo Paskyrą.
  2. Registracijos prie Elektroninės parduotuvės per Paskyrą metu, Klientas privalo pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį. 
  3. Klientas turi teisę bet kada keisti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į Asmens duomenų valdytoją su prašymu panaikinti Paskyrą.
 4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, RINKIMAS, SAUGOJIMAS
  1. Kliento Asmens duomenys yra tvarkomi, renkami ir saugomi šiais tikslais:
   1. Elektroninės prekybos tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Prekių pristatymo adresas, Prekių apmokėjimo duomenys.
   2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 
   3. Kitais tikslais, kuriais Asmens duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Asmens duomenų valdytojo teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Asmens duomenų valdytoją įpareigoja atitinkami teisės aktai.
  2. Asmens duomenų valdytojo surinkti Asmens duomenys yra saugomi Asmens duomenų valdytojo informacinėse sistemose elektroniniu formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja Klientas ir (ar) numato teisės aktai.
  3. Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, telefono numerio, elektroninio pašto adreso) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu ir gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nebepageidauja, turi apie tai informuoti Asmens duomenų valdytoją.
  4. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 4.3. punkte esantį savo sutikimą Asmens duomenų valdytojui tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Asmens duomenų valdytojui elektroniniu paštu info@dantenis.lt ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų.
  5. Klientas taip pat turi teisę atšaukti 4.3. punkte esantį savo sutikimą Asmens duomenų valdytojui tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename Klientui Asmens duomenų valdytojo siunčiamame elektroniniame Tiesioginės rinkodaros pranešime.
  6. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Asmens duomenų valdytojo serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.
 5. KLIENTO TEISĖS
  1. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:
   1. gauti iš Asmens duomenų valdytojo informaciją apie savo Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   2. gauti iš Asmens duomenų valdytojo informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
   3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis; 
   4. reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis, kai Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai;
   5. reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
   6. reikalauti perkelti savo Asmens duomenis, 
   7. bet kuriuo metu atšaukti Asmens duomenų valdytojui duotus sutikimus, dėl Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant (bet neapsiribojant) dėl Tiesioginės rinkodaros.
  2. Realizuodamas savo teises, Klientas turi pateikti savo pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmens duomenų valdytojas neatlygintinai teikia Klientui informaciją apie tvarkomus Kliento Asmens duomenis kartą per 1 (vienerius) metus. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 5.1. punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu info@dantenis.lt. Asmens duomenų valdytojas turi teisę koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.
 6. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
  1. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
   1. kai yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
   2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Asmens duomenų valdytojui paslaugas, susijusias su Asmens duomenų valdytojo vykdoma veikla;
   3. Asmens duomenys teikiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.
  2. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje.
  3. Elektroninėje parduotuvėje Kliento mokėjimai apdorojami naudojantis www.montonio.com mokėjimų tarpininkavimo sistema, kurios valdytojas UAB Montonio Finance, įmonės kodas 305205122, adresas Konstitucijos 7, Vilnius, Lietuva, todėl Kliento asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, yra perduodama UAB Montonio Finance.
 7. SLAPUKAI
  1. Asmens duomenų valdytojas, norėdamas pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento sutikimu, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją – Slapukus (angl. cookies), kuri yra naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. 
  2. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Duomenų valdytojas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. 
  3. Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (Slapukai) Kliento kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios Elektroninės parduotuvės funkcijos Klientui gali būti neprieinamos. Naudodamasis Elektronine parduotuve Klientas sutinka su tuo, kad Kliento kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą Klientas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į Asmens duomenų valdytoją elektroniniu paštu info@dantenis.lt
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Klientas, norėdamas pateikti paklausimą, skundą ir kt., susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, gali tai atlikti kreipdamasis į Asmens duomenų valdytoją elektroninio pašto adresu – info@dantenis.lt arba kontaktiniu telefonu – 8 698 33282 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Paklausimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 24 valandos.
  2. Asmens duomenų valdytojas, gavęs Kliento paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, pateikia Klientui motyvuotą atsakymą, patenkinant paklausimą arba atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi datos. 
  3. Jeigu Klientas, nesutinka su Asmens duomenų valdytojo pateiktu motyvuotu atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el.p. ada@ada.lt, tel. nr. (8 5) 271 28 04, 279 1445, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/).
keyboard_arrow_up